AdobeStock_192561361_edited.jpg

DORADZTWO PRAWNE

 

PRAWO

KANONICZNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą:

 • procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w I instancji

 • procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w trybie apelacyjnym

 • postępowań w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego (przygotowanie prośby)

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują:

 • Konsultacja sprawy i porady prawne przed rozpoczęciem procesu,

 • Reprezentacja strony powodowej lub pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego przed sądem kościelnym,

 • Pomoc w doborze środków dowodowych.

 • Sporządzanie pism procesowych, tj. 
  * skargi powodowej (wszczynającej proces),
  * rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,
  * odpowiedzi  procesowych zarówno dla strony powodowej, jak i pozwanej,
  * skargi wzajemnej (pismo strony pozwanej wnoszone, jako odpowiedź na skargę    powodową),                                                                                                                               * związanych z ustaleniem lub zmianą przedmiotu sporu.

 • Wnoszenie wniosków dowodowych.

 • Głos obrończy.

 • Odpowiedzi strony na uwagi (przedwyrokowe) obrońcy węzła małżeńskiego.

 • Apelacje do trybunału II instancji,

 • Skargi o nieważność wyroku,

 • Prośby o dyspensę  papieską od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego (ratio non consumatum),

 • Porady prawne w formie online, telefonicznej czy  wideokonferencji.

Zakres pomocy prawnej zależy od życzenia klienta i może polegać na różnych etapach współpracy:

 • udzieleniu wyłącznie porady prawnej

 • udzieleniu porady i sporządzeniu skargi powodowej, bądź w późniejszym etapie procesu innych pism

 • kompleksowej pomocy w trakcie trwania całego procesu

Może być świadczona według życzeń klienta:

 • w siedzibie Kancelarii

 • w siedzibie Klienta

 • w miejscu wskazanym przez Klienta

 • za pośrednictwem porady online, rozmowy telefonicznej bądź wideokonferencji.

MEDIACJE

Proces sądowy nie zawsze przynosi oczekiwany przez strony efekt. Zamiast pogodzić poróżnione strony - niepotrzebnie zaognia konflikt.

Drogą, która pozwala stronom wpływać na sposób rozwiązania problemu, jest mediacja.

Mediacja jest alternatywną drogą osiągnięcia porozumienia w konflikcie. Jej celem nie jest godzenie Stron, ale umożliwienie im na neutralnym gruncie, w warunkach poufności i dobrowolności osiągnięcia akceptowalnego przez obie Strony porozumienia.

 

Mediacje są:

 

 • Poufne – co zostanie powiedziane lub usłyszane w trakcie trwania mediacji, nie będzie możliwe do wykorzystania w postępowaniu sądowym.

 • Dobrowolne – każda ze Stron w trakcie mediacji może je przerwać bez podawania przyczyny.

 • Neutralne i bezstronne – prowadzący mediacje mediator, nie stanie po żadnej ze stron konfliktu zachowując tym samym neutralność i bezstronność w stosunku do Stron jak i przedmiotu konfliktu.

 

Dlaczego mediacje, a nie sąd?

 • Krótki czas – Mediator wyznacza szybsze terminy spotkań mediacyjnych niż sąd rozpraw. Zawarcie ugody mediacyjnej umożliwia Sądowi nadanie klauzuli wykonalności dla punktów ugody mediacyjnej na posiedzeniu niejawnym, co również przyśpiesza formalizację porozumienia.

 • Niski koszt – Koszty są niepomiernie mniejsze, niż koszty sądowe.

 • Każda ze stron wygrywa – w wyniku konfliktu, który rozstrzyga sąd zawsze mamy do czynienia z wynikiem sprawy: „wygrany, przegrany”. Mediacja umożliwia wypracowanie porozumienia, gdzie każda ze stron będzie w sytuacji „wygrany- wygrany”, ponieważ to Strony mediacji decydują o jej wyniku.

 
 

PRAWO PRACY

W ramach gałęzi prawa pracy oferujemy m.in.:

 • kompleksową obsługę prawną pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,

 • doradztwo prawne w zakresie indywidualnych oraz grupowych zwolnień pracowników,

 • doradztwo w zakresie opracowania, wdrażania, zawierania lub wypowiadania umów o pracę, w tym umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja);

 • doradztwo w zakresie gromadzenia, przetwarzania, udostępniania danych osobowych pracowników, ochrona danych osobowych, tworzenie baz danych osobowych, zgłaszanie baz danych osobowych do GIODO

 • doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami, ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych i przygotowaniu kontraktów menadżerskich;

 • doradztwo w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,

 • pomoc prawną dla pracowników,

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przejścia zakładów pracy na innego pracodawcę;

 • doradztwo w zakresie fuzji i przejęcia pracodawców;

 • przygotowanie oraz opiniowanie dokumentów pracowniczych (umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji i itp,

 • opiniowanie spraw spornych i reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,

 • doradztwo prawne oraz reprezentację pracodawców i pracowników w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS),

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy

 

SŁUŻBY MUNDUROWE

Zdobyte doświadczenie w centralnych organach administracji rządowej pozwalają na profesjonalną pomoc prawną żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych.

W zakresie stosunków służbowych przedstawicieli służb mundurowych obejmuje:

 

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,

 • sporządzanie odwołań od decyzji (rozkazów personalnych) w sprawach osobowych,

 • sporządzanie odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych,

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za wypadki w pełnienia czasie służby,

 • odwołania od rozkazów personalnych, opinii służbowych, ocen, kary wydalenia ze służby,

 • obsługa prawna związków zawodowych służb zawodowych,

 • reprezentację funkcjonariuszy w sporach przed organami administracyjnymi i  sądami,

 • sprawy mieszkaniowe, uposażenia, dodatków oraz należności,

 • sprawy dotyczące orzeczeń Komisji Lekarskich i spraw emerytalno-rentowych.

POMOC SPOŁECZNA

PRAWO ZWIERZĄT

Dodatkowo poradnictwo Kancelarii specjalizuje się w przepisach z zakresu pomocy społecznej, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także spraw nurtujących pracowników socjalnych, asystentów rodziny i wychowawców.

 

Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi praw zwierząt, ze względu na wewnętrzną potrzebę ochrony wszelkich istot żywych. M.in.

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, których przedmiotem są zwierzęta,

 • zabezpieczenie praw i bytu zwierząt pochodzących z hodowli poprzez odpowiednie kształtowanie postanowień umów sprzedaży (np. prawo odkupu, prawo pierwszeństwa nabycia, prawo do kontroli bytu zwierząt pochodzących z hodowli), a także umów dotyczących domów tymczasowych

 • obsługę prawną klinik weterynaryjnych oraz innych podmiotów niosących pomoc zwierzętom,

 • szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony praw zwierząt, negatywnych zachować a także przemocy względem zwierząt.