AdobeStock_44133761.jpeg

FUNDUSZE UNIJNE

 
 • kompleksowe doradztwo gospodarcze i inwestycyjne;

 • pomoc w pozyskaniu środków finansowych (dotacje z Unii Europejskiej, kredyty bankowe, etc.)

 • opracowywanie i wdrażanie planów inwestycyjnych (m.in. biznes planów, studiów wykonalności, wniosków);

 • pomoc w pozyskaniu nowych grup klientów, rynków i dostawców (plany marketingowe, strategie, briefy);

Usługi, które oferujemy dotyczą szerokiego zakresu działań zmierzających do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. Naszym podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów, dlatego projekty, dostosowujemy do ich potrzeb, wymagań, możliwości i preferencji. Każdy projekt jest inny, każdy niesie za sobą nowe doświadczenia i każdy stanowi dla nas wyzwanie.

Nasza firma pomoże Ci w:

 • doprecyzowaniu Twojego pomysłu;

 • określeniu charakteru całego przedsięwzięcia;

 • zaplanowaniu całości działań;

 • sporządzeniu biznes planu;

 • pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie firmy (dotacje z Urzędu Pracy, Unii Europejskiej, granty etc);

 • rejestracji firmy;

 • przygotowaniu kampanii marketingowej;

 • wprowadzeniu produktu na rynek;

 • doradztwie gospodarczym przy prowadzeniu firmy (m.in plany organizacyjne, kadrowe, inwestycyjne);

 • opracowaniu i wdrażaniu strategii.

Projekty realizowane w ramach różnych programów operacyjnych posiadają wprawdzie swoją specyfikę uwarunkowaną konkretnym programem operacyjnym, niemniej jednak w każdym projekcie można wyróżnić następujące etapy:

 1. Określenie pomysłu na projekt - Państwo określają, jakie przedsięwzięcie zamierzają zrealizować;

 2. Analiza dokumentów programowych i strategicznych pozwalająca określić, czy planowane przedsięwzięcie może uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Na tym etapie analizujemy również, czy planowane przez Państwa przedsięwzięcie wpisuje się w strategię rozwoju województwa/powiatu/gminy;

 3. Analiza dokumentów finansowych Państwa firmy/organizacji/instytucji pozwalająca ocenić Państwa sytuację finansową pod kątem możliwości realizacji programów unijnych. W projektach twardych dotacja udzielana jest w formie refundacji, co oznacza, że najpierw są Państwo zobligowani do zrealizowania przedsięwzięcia ze swoich środków (kredyt bankowy, umowa leasingowa lub środki finansowe zgromadzone na koncie), a potem następuje ich refundacja w części określonej w dokumentacji konkursowej. W projektach miękkich dotacja przyznawana jest głównie na zasadzie zaliczki rozwojowej, jednakże Wnioskodawca musi podpisać dokumenty zabezpieczające prawidłowe zrealizowanie umowy w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową lub innego zabezpieczenia, typu gwarancja bankowa, itp. W każdym z tych przypadków sytuacja finansowa firmy musi być stabilna, a przychody Wnioskodawcy odpowiednio udokumentowane.

 4. Szczegółowe określenie idei projektu oraz jego ocena pod kątem trwałości i wykonalności:

  • określenie celów projektu i problemu, który rozwiąże projekt (w projektach miękkich problemem może być niedostateczny poziom kwalifikacji, wiedzy itp., w projektach twardych może to być niska konkurencyjność firmy spowodowana np. brakiem odpowiedniego sprzętu/maszyny);

  • sprecyzowanie działań, które zostaną podjęte celem rozwiązania wcześniej zdefiniowanego problemu (przykładowo działaniem w projekcie miękkim może być przeprowadzenie szkolenia, w projekcie twardym zakup maszyn lub poszczególne etapy inwestycji budowlanej);

  • określenie rezultatów realizowanego projektu;

  • określenie zasobów kadrowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu w przypadku jego przyjęcia do realizacji.

 5. Określenie kosztów planowanej inwestycji / przedsięwzięcia - w przypadku projektów miękkich finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowujemy budżet i harmonogram, w przypadku projektów twardych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oprócz określenia harmonogramu i kosztów planowanej inwestycji sporządzamy inne obligatoryjne załączniki;

 6. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie i przygotowanie wymaganych załączników (w projektach twardych nasi doradcy opracowują dla Państwa biznes plan inwestycji lub studium wykonalności oraz inne wymagane załączniki dotyczące m. in. oddziaływania projektu na środowisko, pomocy publicznej itp.;

 7. Następnym krokiem wykonywanym już bezpośrednio przez Państwa firmę/organizację/instytucję jest złożenie lub przesłanie wniosku do właściwej instytucji wdrażającej dany program operacyjny - przygotowany merytorycznie wniosek powinien być w ściśle określony sposób przygotowany pod kątem formalnym (podpisany, opieczętowany, odpowiednio ułożony itp.), dlatego również podczas tego etapu służymy Państwu wsparciem;

 8. Wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz przyjęty do dofinansowania może być realizowany po uprzednim podpisaniu umowy o dofinansowanie z właściwą instytucją wdrażającą. Na tym etapie, tym z Państwa, którzy zadeklarowali taką potrzebę, zapewniamy wsparcie podczas negocjacji z instytucją wdrażającą oraz pomagamy w opracowaniu harmonogramu płatności i podpisaniu umowy z instytucją wdrażającą;

 9. Realizacja projektu wymaga sprawnego nim zarządzania, rozliczania finansowego oraz prowadzenia sprawozdawczości. Nasza firma świadczy również usługi w tym zakresie - pomagamy naszym Klientom monitorować postęp realizacji projektu i ewentualnie dokonywać odpowiednich korekt;

 10. Ewaluacja zrealizowanego projektu - analizujemy stopień osiągnięcia założonych celów projektu (na życzenie Klienta).

DORADZTWO EUROPEJSKIE

 

Proponujemy Państwu usługi z zakresu wyszukiwania, pozyskiwania oraz rozliczania pomocy finansowej z Funduszy Europejskich - wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w postaci bezzwrotnych dotacji.

Wybór odpowiedniego programu wsparcia, przygotowanie projektu kwalifikującego się do pozyskania dotacji UE, napisanie i złożenie wniosku,
opracowanie biznes planu/studium wykonalności i pomoc w przygotowaniu załączników, obsługa uzyskanych dotacji w ramach środków UE
(opracowywanie wniosków o płatność i rozliczanie inwestycji).

Zakres oferowanych

przez nas usług

• Doradztwo inwestycyjne
• Doradztwo pozyskiwania funduszy
• Monitoring pozyskiwania funduszy
• Tworzenie projektów
• Opracowanie wniosku o dofinansowanie
• Składanie wniosku
• Przygotowanie dokumentów do umowy
• Zarządzanie projektem
• Przygotowywanie wniosków o płatność
• Raport końcowy

AdobeStock_308944727.jpeg

RAPORTY UNIJNE

 

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-202

Usługa ta świadczona jest drogą elektroniczną i polega na przesłaniu Państwu raportu dotyczącego dostępności funduszy unijnych pod kątem Państwa określonych potrzeb. Działamy na terenie całej Polski wybierając dla Państwa odpowiednie programy i konkursy. Przedstawiamy typy przedsięwzięć, na które można otrzymać dofinansowanie. Precyzujemy maksymalne

i minimalne poziomy wsparcia, opisujemy, jaką dokumentację konkursową trzeba przygotować i w jakim czasie. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji będą Państwo wiedzieli, czy spełniają wymagania konkursowe oraz w jakim czasie należy rozpocząć prace nad dokumentacją konkursową. Należy mieć na uwadze, że wnioski o dofinansowanie realizacji projektów oceniane są w trybie konkursowym, co oznacza, że dokumentacja tj. wniosek oraz odpowiednie załączniki muszą zostać bardzo dobrze opracowane, aby uzyskać jak najlepszy wynik punktowy, a w efekcie tego wnioskowane wsparcie finansowe.