AdobeStock_243638062.jpeg

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE

KSIĘGOWOŚCI:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • prowadzenia księgowości wspólnot    i spółdzielni mieszkaniowych,

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

 • ewidencji ryczałtu

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 1. opracowanie zasad polityki rachunkowości,

 2. opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,

 3. dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),

 4. ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, JPK

 5. ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,

 6. sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,

 7. sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,

 8. sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 9. sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,

 10. zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

 11. sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),

 12. monitoring należności i zobowiązań.

 

Prowadzenie księgowości wspólnot

i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje:

 1. opracowanie zasad polityki rachunkowości,

 2. opracowanie zakładowego planu kont,

 3. dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),

 4. naliczanie czynszów i funduszu remontowego,

 5. rozliczanie tzw. mediów (woda, co),

 6. sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,

 7. zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,

 8. sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),

 9. monitoring należności i zobowiązań.

 

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 1. dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,

 2. prowadzimy ewidencje wyposażenia,

 3. sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,

 4. ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

 5. prowadzimy ewidencje VAT,

 6. sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,

 7. przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 1. umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,

 2. prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),

 3. prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,

 4. prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

 5. prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),

 6. prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,

 7. prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,

 8. sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,

 9. prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

 10. prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),

 11. prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,

 12. prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,

 13. sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),

 14. sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,

 15. sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

 16. przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.